Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla hry

Tento soubor pravidel je dodatkem k obecným podmínkám které by také měly být konzultovány v případě, že byl nějaký účet zablokován pro porušování pravidel, nebo pokud si někdo chce ověřit co je dovoleno. Obzvláště §7 obecných podmínek je důležitý !

 • §1 Heslo, registrace a vlastnictví
  Každý hráč smí vlastnit a hrát pro server jen jeden účet.
  • §1.1 Registrace
   E-mailová adresa použitá při registraci musí být ve vlastnictví jedné osoby. Osoba vlastnící e-mailovou adresu účtu je považována za majitele účtu nehledě na ostatní (osobní) domluvy.
  • §1.2 Heslo
   Heslo k účtu nesmí být předáno osobám hrajícím na stejném herním světě. Navíc, úmyslné zvolení stejného hesla jako jiný hráč na stejném herním světě je trestné a může být považováno za multiúčtování.

   Nicméně je tolerováno předat heslo hráči z jiného serveru nebo hráči nehrajícímu, za účelem společného hraní jednoho účtu.

   Není možné vymáhat jakékoliv náhrady za škody způsobené osobou, která zná heslo a v takovém případě si Travian Team vyhrazuje právo odmítnout řešit tento problém a/nebo postihnout účet za nelegální sdílení hesla. Dále také na použití nezabezpečeného hesla, které může být snadno získáno nebo uhodnuto se nevztahuje možnost kompenzace v případě škody způsobené na účtu.

   Na člověka který vlastní heslo se váží pravidla Travianu i všeobecné obchodní podmínky.
  • §1.3 Registrace pozvaného hráče
   Registrace přes REF-odkaz slouží jen k pozvání NOVÉHO hráče do hry, nikoliv však k pozvání sebe samotného za účelem získání zlatek. Záměrná registrace více účtů pod vlastním REF-odkazem, ať už na jednom, čí vícero serverech (připadné následné smazaní tohoto účtu po dosažení 75 (speed 250) obyvatel), bude považována za porušení pravidel.
   Toto porušení bude trestáno odebráním zlatek a udělením vyššího trestu nebo smazáním všech účtů.
  • §1.4 Předávání účtu
   Pro předání účtu novému hráči musí původní majitel poslat e-mail na admin@travian.cz z e-mailu, který je momentálně uveden jako e-mail pro daný účet, který bude předán. E-mail musí obsahovat:
   • svět, na kterém je účet založen
   • název účtu (přezdívku)
   • e-mail nového majitele
   Pro výměnu účtu s hráčem na stejném serveru musí oba hráči požádat o změnu e-mailové adresy jak je popsáno výše a vyžádat si nové heslo pro jejich nový účet skrz funkci vygenerování nového hesla přes e-mail.
 • §2 Zastupování & sdílení PC s jiným uživatelem
  • §2.1 Zastupování
   Každý hráč má právo určit 2 zástupce, kteří mohou spravovat hráčův účet v době jeho nepřítomnosti a hrát ho ve prospěch majitele účtu. Tato funkce nesmí být použita (ani zkoušena) na dosažení stavu online 24 denně, 7 dní v týdnu.

   Permanentní zastupování účtu na déle než 2 týdny nepřítomnosti majitele není povolené. Jakákoliv předvídaná absence delší než 2 týdny musí být nahlášena multihunterovi před odjezdem majitelem účtu.

   Neexistuje možnost vymáhaní úhrad za škody způsobené zástupcem. Každý hráč je odpovědný za své zástupce a v případě, že ostatní hráči byli např. uraženi, majitel účtu, jeho zástupce nebo oba mohou být potrestáni.

   Předání hesla účtu, který má být zastupován je nepřípustné (VOP §7 II.)
  • §2.2 Sdílení PC s jiným uživatelem
   Pokud jsou 2 a více hráčů užívajících stejný počítač, všechny tyto účty musí být vyjmenovány v profilu v kolonce "společné používání PC". Porušení tohoto pravidla je trestné.

   Použití stejné sítě není kvalifikováno jako "sdílené užívání PC".

   Hráči používající stejný počítač, kteří chtějí používat účet toho druhého musí použít funkci zástupce (čtěte §3.2 pro detaily o povoleném posílaní surovin).
 • §3 Posílání surovin
  Každý účet musí být hrán pro svůj vlastní prospěch a nesmí sloužit pouze jako podpora pro jiný existující účet. Být vydírán k posílání surovin přesahujících hodinovou produkci popsanou níže, není kvalifikováno jako účtu prospěšné.
  • §3.1 Obecně
   Během 24 hodin nesmí počet prodělaných surovin při obchodování na tržišti (nebo jednostranný přesun) přesáhnout jednohodinovou produkci (jednohodinovou produkcí se myslí součet všech produkcí všech vesnic bez odečtení nákladů na vojáky). Prodělané suroviny znamenají rozdíl mezi příchozími a odchozími surovinami.

   V případě obchodu s více hráči musí být výše zmiňované množství surovin rozděleno mezi tyto hráče. Velikost postižených účtů nehraje roli.

   V případě, že obránce potřebuje dodatečné obilí na uživení cizích vojáků, může hráč zásobit svoje vlastní vojáky rozumným množstvím obilí. Obilí na uživení vojáků na dalších 24 hodin je maximální dovolené množství.
  • §3.2 Zastupování & sdílené užívání PC
   Jednostranný přesun surovin hráčům uvedeným jako společní uživatelé PC je nepřípustné.
   To samé platí pro zástupce, nehledě na směru posílání surovin.

   Suroviny mohou být pouze vyměněny v poměru 1:1 (výměna surovin musí být uskutečněna do 48 hodin). Obilí je výjimka v případě obranných situací. Může být zasláno na živení vlastních vojáků, pokud je potřeba zaslat dodatečné množství na jejich výživu. Tyto přesuny mohou být pouze vzácné výjimky a musí přestat po 3 dnech (počínaje první dodávkou jako dnem 1).

   Hráč musí počkat 48 hodin po posledním přijatém / odeslaném jednostranném přesunu surovin při spojení jeden druhého pomocí sdílení PC / zastupování.
   Navíc pak musí hráč počkat 48 hodin na obnovení jednostranného přesunu po zrušení výše jmenovaných spojení.
  • §3.3 Divy Světa
   Výjimka ve výše zmiňovaných pravidlech je pro stavitele Divu Světa, kdo se účastní "závodu na dosažení 100. úrovně Divu Světa". Stavitelé ani účty, které přímo zásobují stavitele, nejsou omezeni limitem na posílání surovin.
 • §4 Přátelské útoky
  Je trestné vědomě nechat ostatní hráče krást suroviny, pokud z toho vlastní účet nemá prospěch. Toto platí pro vaše vesnice i vesnice hráčů, které zastupujete. Být vydírán k přátelskému útoku při přebírání vesnice není považováno za účtu prospěšné. Všichni účastníci útoku(ů) mohou být potrestáni.

  Suroviny, které byly poslány do vesnice pouze za účelem jejich ukradení jiným hráčem jsou považovány za suroviny poslané přes tržiště (§2.1, §3). Toto pravidlo neplatí pro útoky v rámci vlastních vesnic.

  Útoky mezi účty, které jsou spojeny zastupováním nebo sdílením PC nejsou tolerovány! Toto pravidlo také platí pro účty ve stejné alianci.
  • §4.1 Přebírání vesnic
   Je nepřípustné:
   • dobýt vesnici hráči, kterému jste dělal zástupce dokud neuplynou alespoň 2 týdny od zrušení zastupování.
   • dobýt vesnici hráči, který vám dělal zástupce dokud neuplynou alespoň 2 týdny od zrušení zastupování.
   • dobýt vesnici hráčům, kteří byli zapsáni jako uživatelé stejného PC, dokud neuplynou alespoň 2 týdny od zrušení užívání stejného PC.
   • dobýt vesnici bývalému aliančníkovi, dokud neuplynou alespoň 2 dny od jeho/její opuštění aliance.
   • dobýt vesnici svému spoluhráči, popř. hráči ze spojenecké aliance.
   Neúspěšný pokus o porušeni tohoto pravidla může byt také potrestán.
   Toto pravidlo se nevztahuje na oázy.
 • §5 Používání pomocných programů
  Používání skriptů a robotů, které automatizují činnosti (jako stavění nebo posílání jednotek) či mění hrací plochu (například Greasemonkeyskripty), je zakázáno. Travian se smí hrát jen v obvyklém internetovém prohlížeči. Dále jsou zakázané všechny skripty a programy, které server silně zatěžují.
 • §6 Programové chyby ve hře
  Programové chyby (také nazývány bugy) musí být okamžitě nahlášeny administrátorovi a nesmí se používat ke zvýhodňování účtu. Porušení může vést k potrestání hráče.
 • §7 Peněžní převody
  Jakékoliv prodeje nebo nákupy týkající se skutečných peněz nebo zlatek ohledně nákupu účtů, jednotek, vesnic nebo surovin je trestné. Navíc hráč nesmí provést žádnou činnost ve hře, za kterou dostane nebo nabídne peníze. Prodej účtu je ilegální.
 • §8 Etika
  Každý člověk musí dbát na slušné chování. Multihunteři mohou změnit nevhodné názvy vesnic či účtů bez jakéhokoliv upozornění.
  1. Následující chování je trestné a platí pro všechny popisky, jména účtů, aliancí, vesnic nebo zpráv:
   Urážky, sexuální, rasistické nebo jiné nadávky; zneucťováni jakéhokoliv náboženství, rasy, národa, pohlaví, věkové skupiny nebo sexuální orientace.

   Posílání nebo propagování jakéhokoliv materiálu, který není vhodný pro nezletilé nebo porušování jakéhokoliv místního, oblastního, národního nebo mezinárodního zákona či nařízení, zahrnující sexuální, nelegální nebo obscénní fotky, materiály nebo odkazy.

   Vydírání hráčů způsobem, který porušuje jakékoliv pravidlo Travianu, resp. obecné podmínky.

   Veřejné zobrazování výpisů z boje bez souhlasu obou zúčastněných hráčů.
  2. Profily nesmí obsahovat jakékoliv materiály odporující původnímu směru Travianu.
  3. Vydávání se za oficiální pozice, zahrnující (ale neomezující se pouze na tyto funkce) administrátory, multihuntery nebo supportéry je ve všech směrech nelegální.
  4. Jakákoliv reklama, která nebyla dovolena Travian Teamem, je nepřípustná.
 • §9 Tresty
  Pokud je porušeno jakékoliv herní pravidlo, Multihunteři (pokud je potřeba, tak administrátoři) rozhodnou o vhodném trestu.

  Možné tresty zahrnují (ale neomezují se na):
  • (částečné) snížení populace (snížením levelů budov a surovinových polí),
  • vymazání vesnic,
  • částečné nebo úplné vyprázdnění skladů/sýpek,
  • částečné nebo kompletní vymazání jednotek,
  • zrušení účasti v alianci nebo aliance samotné,
  • vymazání účtu nebo dočasné znemožnění přístupu do herního účtu.
  • §9.1 Náhrady
   Suroviny, budovy, vesnice nebo jednotky zničené během doby zastavení účtu nebudou Travian Teamem nahrazeny
  • §9.2 Zlaté/Plus
   1. žádný hráč nemá nárok žádat náhradu peněz nebo zlatých za plus účet v době pozastavení účtu.
   2. V případě porušení pravidel se bude s uživatelem plus účtu jednat stejně jako s jakýmkoliv jiným hráčem a to po dobu řešení přestupku i po dobu následného trestu
  • §9.3 Obhajoba
   Hráči mohou mluvit s multihunterem nebo administrátorem, kteří mu zablokovali účet přes IGM (zpráva přes Travian) nebo e-mailem. Blokace, tresty nebo výmazy nesmí být řešeny na veřejnosti (např. fórum, IRC apod.).

   Dále také Travian Team nepředá žádné informace jinému hráči, než majiteli účtu. Další obhajoby musí být psány v českém nebo slovenském jazyce, pokud si multihunter nebo administrátor výslovně nepožádají o použití jiného jazyka
  • §9.4 Speciální nařízení
   Na Travian speed světech mohou být očividní hráči s více účty vymazáni okamžitě, bez jakékoliv diskuze nebo blokováni. Nelegální posílání surovin (§3) může být okamžitě potrestáno bez blokování nebo diskuze.

   Dále toto pravidlo může být aplikováno na běžných světech do dvou týdnů od zahájení světa a na účty pod 100 obyvatel i po těchto 2 týdnech.
 • §10 Nelegální přihlašování
  Není dovoleno získat přístup do cizího účtu nelegálním způsobem. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze hry. Travian Team se vás NIKDY nebude ptát na heslo !!
 • §11 Podněcování a spolupráce
  Je zakázané nutit hráče ke smazání, předání, nastavení zastupování nebo sdílení účtu. Navádění, manipulování, povzbuzování, spolupracování nebo slučování s ostatními hráči k porušování pravidel Travianu (například nadměrné posílání surovin) je nepřípustné.
 • §12 Mazání účtu
  Všechny tato pravidla platí i pro hráče, kteří svůj účet hodlají smazat nebo už mažou, bez výjimky.
 • §13 Změna pravidel
  Travian Team si vyhrazuje právo změnit pravidla kdykoliv to uzná za vhodné.
 • §14 Dočasně platná položka
  Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Administrátor je povinen neplatná pravidla nahradit platnými, která nahradí neplatná pravidla právně přípustným způsobem. Tato vstoupí v platnost bez prodlení a budou použita v aktuálních případech. Toto také platí pro případné nedostatky v pravidlech. V případě takového nedostatku se administrátoři zavazují k tomu, že ho odstraní stejným způsobem, jak by to konali při určení nového pravidla, a tak, aby byl zachován smysl a účel pravidel.


______________________________________________________________
Tato pravidla jsou dodatek k Všeobecným obchodním podmínkám.

V případě zablokování účtu nebo ověření, co je povoleno a co není, bys měl nahlédnout do Všeobecných obchodních podmínek, zejména do §7.

Pokus o obcházení pravidel bude považován za porušování pravidel a podle toho bude také potrestán. Všechna pravidla platí i pro hráče, kteří chtějí smazat účet, nebo už ho mažou.

 • § 1 Účet
  • §1.1. Každý hráč může vlastnit a hrát pouze jeden účet na jednom herním světě.
  • §1.2. Majitelem účtu je ten, komu patří e-mail, na který je účet registrován. Pokud chcete změnit registrační e-mailovou adresu, můžete tak učinit sami (Profil -> Účet). V případě pochybností o vlastníkovi účtu má Multihunter právo zeptat se na registrační e-mail k účtu. (To znamená, že MH se může zeptat hráčů na e-mail a pak ho srovnat s e-mailem uvedeným při registraci)
  • §1.3. Předání hesla jinému hráči je porušení pravidel a bude potrestáno. Výjimkou jsou tzv. „Dual“ účty. Ty jsou povolené v případě, že hráči dual účtu nevlastní a/nebo nehrají jiný účet na stejném herním světě. Navíc, úmyslné zvolení stejného hesla jako jiný hráč na stejném herním světě je trestné a může být považováno za multiúčtování. (Dual účet = 2 či více lidí hrajících jeden účet na serveru)
  • §1.4. Dlouhodobé zastupování účtu bez přihlašování majitele účtu je povolené maximálně po dobu 14 dnů.
  • §1.5. Pokud 2 nebo více hráčů používá ke hře stejný počítač, musí si hráči zapsat společné užívání PC na tuto dobu a po ukončení užívání stejného PC musí tento údaj smazat. Hráči používající stejný počítač, kteří chtějí používat účet toho druhého musí použít funkci zástupce.
  • §1.6. Majitel účtu je zodpovědný i za chování zástupce/dualu.
 • § 2 Interakce
  • §2.1. Během jednoho dne nesmí počet prodělaných surovin při obchodování na tržišti (nebo jednostranný přesun) přesáhnout hodinovou produkci. Hodinová produkce surovin je součet všech surovin vyprodukovaných ve všech vesnicích za hodinu bez odečtení nákladů na výživu jednotek. (Prodělané suroviny znamenají rozdíl mezi příchozími a odchozími surovinami.)
  • §2.2. Hráč smí se zástupci a společnými uživateli PC obchodovat pouze v poměru 1:1.
  • §2.3. Hráč smí zásobovat obilím vlastní jednotky na podpoře u cizího účtu, který je pod útoky. Obilí na uživení vojáků na dalších 24 hodin je maximální dovolené množství. (není povoleno pro §2.2! obchod pouze v poměru 1:1)
  • §2.4. Účty, které vlastní div světa, stavební plán nebo artefakt, můžou být zásobovány surovinami bez omezení.
  • §2.5. Útoky mezi hráči spojenými zástupem či společným užíváním PC jsou zakázané. Po ukončení zástupu nebo společného užívání PC na sebe nesmí hráči 2 dny útočit.
  • §2.6. Dobývání vesnic mezi hráči spojenými zástupem či společným užíváním PC je zakázané. Dobýt vesnici je možné až 2 týdny po ukončení zástupu/společného užívání PC. Zakázané je i dobývání vesnic hráčům ze stejné či spojenecké aliance a hráčům, kteří byli ve stejné/spojenecké alianci v posledních dvou dnech.
 • § 3 Netiketa
  • §3.1. Prodej jednotek, surovin, služeb nebo účtů je zakázaný. To se také týká času investovaného do účtu.
  • §3.2. Urážky, zneucťování/hanobení a jiné nevhodné chování na jakémkoli místě ve hře (zprávy, profil, názvy vesnic, jméno hrdiny atd.) nebudou tolerovány a budou potrestány.
  • §3.3. Veškerá komunikace ve hře musí být v češtině, slovenštině nebo angličtině. To se týká i profilů účtů a aliancí.
  • §3.4. Vydírání je zakázané. Vyjednávání započaté slabším hráčem, který se snaží urovnat konflikt, není hodnoceno jako vydírání.
  • §3.5. Jakékoli reklamy, spam a řetězové dopisy jsou zakázané.
  • §3.6. Zveřejňování necenzurovaných bitevních reportů ve hře nebo na fóru bez souhlasu obou zúčastněných stran je zakázané. To platí i pro zveřejňování zpráv (IGM) nebo e-mailů ostatních hráčů, Multihunterů nebo administrátorů.
  • §3.7. Je zakázané nutit či navádět hráče ke smazání účtu, nastavení zástupu, hraní dual účtu, předání hesla nebo porušování pravidel.
  • §3.8. Využívání chyb ve hře je zakázané a bude trestáno. Totéž se týká používání robotů, scriptů atd. Hra se smí hrát pouze v běžném prohlížeči, který nebyl speciálně upraven pro hraní Travianu. Výjimkou jsou grafické balíčky.
  • §3.9. Vydávání se za členy Travian Teamu, používání nemorálních nebo politicky nevhodných jmen je zakázané a bude trestáno okamžitým smazáním účtu.
 • § 4 Administrativní předpisy
  • §4.1. V případě porušení pravidel hry rozhodují o trestu Multihunteři a/nebo administrátor hry. Suroviny, budovy, vesnice nebo jednotky ztracené během blokace účtu nebudou vráceny. Hráči nemají nárok na vrácení či náhradu za bonusy a/nebo Plus účet běžící v době blokace účtu. Hráči používající zlaté a/nebo Travian Plus nemají nárok na speciální jednání v případě porušení pravidel.
  • §4.2. Multihunter je jediný kontakt ve hře, který řeší porušení pravidel hry na světě, který mu byl přidělen. Hráči mohou řešit problémy ohledně porušení pravidel s Multihunterem prostřednictvím zpráv ve hře (IGM). V případě oprávněných pochybností o Multihunterově rozhodnutí můžou hráči kontaktovat administrátora na admin@travian.cz .
  • §4.3. Travian Team si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla hry.
  • §4.4. Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Administrátor je povinen neplatná pravidla nahradit platnými, která nahradí neplatná pravidla právně přípustným způsobem. Tato vstoupí v platnost bez prodlení a můžou být použita i na účty blokované před zveřejněním upravených pravidel.